Help

Aanvraag principeverzoek

Heeft u (bouw)plannen? Dan passen deze misschien niet in het geldende bestemmingsplan. Indien uw (bouw)plan niet past binnen het geldende bestemmingsplan, dan kunt u vervolgens een vooronderzoek doen door een verzoek voor een principeverzoek in te dienen voor het herzien van een bestemmingsplan. Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een principeverzoek.
Het principeverzoek is een uitgebreide beoordeling van een initiatief. Naast de beleidsmatige en programmatische toets wordt concreter gekeken naar uw bouwplan in relatie tot de wettelijke thema’s die onderzocht moeten worden (o.a. archeologie, bodem, ecologie, geluid etc.). Het resulteert in een brief vanuit het college van burgemeester en wethouders waarin de haalbaarheid wordt ingeschat. De behandeling van een principeverzoek duurt ongeveer 10 weken. Uw principeverzoek dient u in via de onderstaande button en kost € 2091,-.
Voordat u verder gaat met invullen
Tijdens deze aanvraag vragen wij u om documenten toe te voegen. De volgende stukken willen we in ieder geval van u ontvangen:
  • Omschrijving en motivatie van de bestemmingsplanwijziging;
  • Situatietekening met uitleg van zowel de huidige als de toekomstige situatie.
Zet deze stukken vast digitaal klaar op een schijf-locatie op uw computer, laptop of tablet. U kunt bestanden die u nog niet digitaal heeft daarvoor geschikt maken door ze te scannen of fotograferen.
Wat doen we met uw gegevens?
In het formulier worden alleen gegevens gevraagd die nodig zijn voor de verwerking van uw aanvraag. Nadat u op verzenden klikt gaat het ingevulde formulier via een beveiligde verbinding naar de gemeente Ede en wordt bewaard in uw dossier.
 
Klik op de knop `Volgende` om het formulier te starten.

Uw aanvraag

Bent u bevoegd om deze aanvraag namens uw organisatie in te dienen?

Is het adres van de locatie waar u iets wilt wijzigen bekend?Ontbrekende of foutieve waarde
De wijziging betreft een:Ontbrekende of foutieve waarde
Bent u van plan om bebouwing te slopen?Ontbrekende of foutieve waarde
Denkt u hierbij aan archeologisch onderzoek, bodemonderzoek, flora en fauna, parkeeronderzoek, geluidsonderzoek etc.Heeft u eerder onderzoek laten doen op de locatie waar de gewenste bestemmingsplanwijziging betrekking op heeft?Ontbrekende of foutieve waarde
Zijn omwonenden en/of omliggende bedrijven ingelicht over uw wijzigingsplannen?Ontbrekende of foutieve waarde
Vragen met een * moet u verplicht beantwoorden.

Remove File

f5458c8af96b2e788189a919e100b7f524186b0e
Ok
Het formulier is verstuurd
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging